เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดร.ปาณิสรา คงปัญญา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะกรรมการอำนวยการ

ลำดับ ตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณบดี กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (แม่สอด) กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและวิจัย กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี (แม่สอด) กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (แม่สอด) กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (แม่สอด) กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา กรรมการ
อาจารย์ประพล จิตคติ กรรมการ
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง กรรมการ
อาจารย์คุณัญญา เบญจวรรณ กรรมการ
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน กรรมการ
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา กรรมการ
นายวชิรวิทย์ กรรณิกา กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ครองแก้ว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู กรรมการ
อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน กรรมการ
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา กรรมการ
อาจารย์ศิริพร โสมคำภา กรรมการ
อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม กรรมการ
อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้ กรรมการ
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ กรรมการ
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู กรรมการ
อาจารย์อังคณา ตาเสนา กรรมการ
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารประกอบการประชุม
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้ ประธานกรรมการ
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร กรรมการ
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว กรรมการ
อาจารย์ประพัสสร บัวเผื่อน กรรมการ
อาจารย์กันยา มั่นคง กรรมการ
อาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง กรรมการ
นางสาวบุษยมาส คงเกิด กรรมการ
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการต้อนรับ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมการ
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ กรรมการ
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ กรรมการ
อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม กรรมการ
อาจารย์คุณัญญา เบญจวรรณ กรรมการ
อาจารย์วรางค์ รามบุตร กรรมการ
อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ กรรมการ
อาจารย์วันชัย เพ็งวัน กรรมการ
อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ กรรมการ
อาจารย์ธนัชพร หาได้ กรรมการ
อาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ กรรมการ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชี (แม่สอด) กรรมการ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (แม่สอด) กรรมการ
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา ประธานกรรมการ
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ กรรมการ
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร กรรมการ
อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ กรรมการ
อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม กรรมการ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (แม่สอด) กรรมการ
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สื่อและเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ ประธานกรรมการ
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ กรรมการ
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม กรรมการ
อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย กรรมการ
อาจารย์มนตรี ใจแน่น กรรมการ
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ กรรมการ
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน กรรมการ
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ กรรมการ
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ กรรมการ
นายทัศไนย์ ศิริมา กรรมการ
นายกำภู สุจริตจันทร์ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต กรรมการ
แม่บ้าน (แม่สอด) กรรมการ
นายอมร วรรณารักษ์ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน ประธานกรรมการ
ดร.ประจักษ์ กึกก้อง กรรมการ
ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี กรรมการ
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง กรรมการ
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน ประธานกรรมการ
อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม กรรมการ
อาจารย์วรางค์ รามบุตร กรรมการ
นางมัทรี ขาวจุ้ย กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการประเมิน
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานกรรมการ
อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม กรรมการ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป กรรมการ
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล กรรมการและเลขานุการ