เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน กลุ่มสาขาที่พิจารณ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การจัดการโลจิสติกส์
รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.กมลทิพย์ คำใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัญชีและการเงิน
ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
ผศ.จิรวรรณ บุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การตลาด
ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บัญชีและการเงิน
ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
ผศ.กษิดิศ ใจผาวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดการ/บริหารธุรกิจ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บัญชีและการเงิน
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ดร.อารยา อริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดการโลจิสติกส์/เศรษฐศาสตร์
ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การตลาด
ผศ.ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นิเทศศาสตร์
ดร.เจน จันทรสุภาเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ดร.แก้วตา ผิวพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การตลาด
ดร.ปาณิสรา คงปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บัญชีและการเงิน
ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การตลาด
ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ดร.วิสุทธ์ สุขบำรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดร.สุทธิรัตน์ พลอยบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัญชีและการเงิน
ดร.รดี ธนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นิเทศศาสตร์
ดร.ภานุรังษี เดือนโฮ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การตลาด
ผศ.ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เศรษฐศาสตร์
ผศ.พิชญาพร ประครองใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นิเทศศาสตร์
ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดร.รัตนา สิทธิอ่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บัญชีและการเงิน
ดร.วนัชพร จันทรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รศ.ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.ลักษมี งามมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บัญชีและการเงิน
ผศ.ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นิเทศศาสตร์
ดร.ธิติยา ทองเกิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การตลาด
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การตลาด
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน กลุ่มสาขาที่พิจารณา
รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร.บุษบา สุธีธร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาสตร์
รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การจัดการ/บริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บัญชีและการเงิน
ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดการโลจิสติกส์
ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การตลาด/ท่องเที่ยว
ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก บัญชีและการเงิน
ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สหวิทยาการ (วิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยชุมชน)
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เศรษฐศาสตร์
ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดการโลจิสติกส์
ดร.อานนท์ คำวรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตลาด
ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีและการเงิน
ดร.สิญาธร ขุนอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดร.ณัฏฐินี ทองดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม