เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
banner

เกี่ยวกับการประชุม

หลักการและเหตุผล

  นับแต่ปี พ.ศ.2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือรวม 8 แห่ง ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  ได้มีมติร่วมกันถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จากนั้นเป็นต้นมา เครือข่ายฯ ได้มีกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญอย่างต่อเนื่องทุกปีคือ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตลอดจนสาธารณชนในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายฯ ทุกครั้งได้รับความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยอันเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและแวดวงวิชาการ
 2. เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
 4. เพื่อสนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์
 2. ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย

 1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (คณะกรรมการดำเนินงานหลัก)
 2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย
 2. ผลงานทางวิชาการได้รับการนำเสนอสู่เวทีสาธารณะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
 3. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มีการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
  ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกความร่วมมือ

รูปแบบการประชุม

 1. การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น
 3. การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

อัตราค่าลงทะเบียน

record_voice_over

การนำเสนอรูปแบบบรรยาย
(Oral Presentation)


2500 บาท/คน


ปิดการลงทะเบียน

perm_media

การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)


2000 บาท/คน


ปิดการลงทะเบียน

group

เข้าร่วมการประชุม

   1,000 บาท/คน กลุ่มบุคคลทั่วไป
   500 บาท/คน กลุ่มบุคลากรและนักศึกษาในเครือข่ายฯ **
ปิดการลงทะเบียน
** บุคลากรและนักศึกษาในเครือข่ายฯ หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เลขที่ 222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การเดินทาง

directions_car  จาก อ.เมือง จ.ตาก เดินทางตาม ถนนเอเชีย เส้น AH1 ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร

local_airport  สายการบิน บ.นกแอร์

เชียงใหม่ - แม่สอด

เชียงราย - แม่สอด

กรุงเทพ(ดอนเมือง) - แม่สอด

ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน ดอนเมือง - แม่สอด (เที่ยวไป)
ลำดับ บริษัท วันที่ การเดินทาง รหัส เที่ยวบิน Departure Arrival ระยะเวลา Price(1) Price(2)
1 นกแอร์ 1 Feb 61 ดอนเมือง-แม่สอด Q400 DD8100 7:20 น. 8:30 น. 1 ชม. 10 นาที ฿ 1,699.00 ฿ 1,998.99
2 นกแอร์ 1 Feb 61 ดอนเมือง-แม่สอด EQUIP_ATR DD8116 9:40 น. 11:00 น. 1 ชม. 20 นาที ฿ 1,699.00 ฿ 1,998.99
3 นกแอร์ 1 Feb 61 ดอนเมือง-แม่สอด EQUIP_ATR DD8122 11:45 น. 13:05 น. 1 ชม. 20 นาที ฿ 1,078.00 ฿ 1,599.00
4 นกแอร์ 1 Feb 61 ดอนเมือง-แม่สอด Q400 DD8124 13:25 น. 14:45 น. 1 ชม. 20 นาที ฿ 1,078.00 ฿ 1,599.00
5 นกแอร์ 1 Feb 61 ดอนเมือง-แม่สอด EQUIP_ATR DD8126 16:10 น. 17:30 น. 1 ชม. 20 นาที ฿ 1,078.00 ฿ 1,599.00
ตารางเที่ยวบิน แม่สอด - ดอนเมือง (เที่ยวกลับ)
ลำดับ บริษัท วันที่ การเดินทาง รหัส เที่ยวบิน Departure Arrival ระยะเวลา Price(1) Price(2)
1 นกแอร์ 2 Feb 61 แม่สอด-ดอนเมือง EQUIP_ATR DD8123 13:50 น. 15:10 น. 1 ชม. 20 นาที ฿ 1,899.00 ฿ 2,199.00
2 นกแอร์ 2 Feb 61 แม่สอด-ดอนเมือง Q400 DD8125 15:40 น. 16:10 น. 1 ชม. 10 นาที ฿ 2,099.00 ฿ 2,398.99
3 นกแอร์ 2 Feb 61 แม่สอด-ดอนเมือง EQUIP_ATR DD8127 17:55 น. 19:20 น. 1 ชม. 25 นาที ฿ 1,999.01 ฿ 2,299.00
ตารางเที่ยวบิน แม่สอด - ดอนเมือง (เที่ยวกลับ)
ลำดับ บริษัท วันที่ การเดินทาง รหัส เที่ยวบิน Departure Arrival ระยะเวลา Price(1) Price(2)
1 นกแอร์ 3 Feb 61 แม่สอด-ดอนเมือง Q400 DD8101 9:30 น. 10:40 น. 1 ชม. 10 นาที ฿ 1,278.00 ฿ 1,799.00
2 นกแอร์ 3 Feb 61 แม่สอด-ดอนเมือง EQUIP_ATR DD8117 11:25 น. 12:50 น. 1 ชม. 25 นาที ฿ 1,899.00 ฿ 2,199.00
3 นกแอร์ 3 Feb 61 แม่สอด-ดอนเมือง EQUIP_ATR DD8123 13:50 น. 15:10 น. 1 ชม. 20 นาที ฿ 1,278.00 ฿ 1,799.00
4 นกแอร์ 3 Feb 61 แม่สอด-ดอนเมือง Q400 DD8125 15:40 น. 16:50 น. 1 ชม. 10 นาที ฿ 1,278.00 ฿ 1,799.00
5 นกแอร์ 3 Feb 61 แม่สอด-ดอนเมือง EQUIP_ATR DD8127 17:55 น. 19:20 น. 1 ชม. 25 นาที ฿ 1,699.00 ฿ 1,998.99