รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

ศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศในธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศ ผลกระทบต่อองค์กรในระบบสารสนเทศ จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบสารสนเทศแบบต่างๆ เช่น ระบบของกระบวนการด้านการดาเนินงาน ระบบรายงานด้านการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ