การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม(Human resource management for tourism and hotel))
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน