วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(SA.)

คำอธิบยรายวิชา

ศึกษาความเข้าใจพื้นฐานของวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับงานทางธุรกิจ เพื่อนำไป สู่การแก้ไขปัญหา เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์