การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Marketing for tourism and hotel)
(การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การแบ่งส่วนตลาด
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการตลาดการท่่องเที่ยวและโรงแรมในอนาคต