จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
(BECSR)

ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ