ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสำหรับธุรกิจ
(ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสำหรับธุรกิจ)

การสื่อสารข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ ทฤษฎีพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทโพโลยี (Topology) ของเครือข่าย วิธีการและหลักปฏิบัติในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นของข้อมูลในเครือข่ายสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลระยะไกล มาตรฐานต่างๆ ของการสื่อสารในคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย และการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ