เทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ศึกษาแนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว