อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการท่องเที่ยว  ต้นกำเนิดและพัฒนาการของการท่องเที่ยว  ความหมาย ความสำคัญของการท่องเที่ยว  องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การจัดการ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว  การจัดการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ  การดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว  ประเภทของนักท่องเที่ยว  ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริการด้านโรงแรม  การนำเที่ยว  การขนส่ง  ภัตตาคาร  ร้านขายของที่ระลึก และสถานที่เริงรมย์ ศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต