การดำเนินงานและจัดการงานแม่บ้าน (Housekeeping Operation and Management)
(การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน)

ศึกษาหน้าที่และขอบเขตของงานแม่บ้านในระดับพื้นฐาน
ซึ่งได้แก่ การจัดเตรียมห้องพัก เครื่องมือ อุปกรณ์รวมทั้งน้ำยาเคมี
ที่ใช้ทำความสะอาด ทุกชนิดการบำรุงรักษาซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ การซักรีด
และการนำส่งผ้าซึ่งใช้ภายในโรงแรม และบริการซักรีด