การดำเนินงานและการจัดการอาหารไทย(Thai Food Operation and Management)
(การดำเนินงานและการจัดการอาหารไทย)

ฝึกปฏิบัติประกอบอาหารไทยและศึกษาลักษณะความสำคัญของอาหาร ขนม ผลไม้ของประเทศไทย รู้จักส่วนประกอบการจัดรายการอาหาร กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ การแกะสลัก การจัดเสิร์ฟ และมารยาทในการรับประทาน      การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหาร ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการจัดการอาหาร การรับคำร้องเรียน และแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า