การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
(การจัดนิทรรศการ )

ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทต่างๆ ของนิทรรศการ การวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ