การวิจัยทางการบัญชี
(การวิจัยทางการบัญชี)

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและระเบียบวิธีวิจัย การทำวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี