การเงินการธนาคาร
(การเงินการธนาคาร)

หลักการ เป้าหมายและหน้าที่งานการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผนทางการเงิน การคำนวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล