การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-marketing)

ศึกษาถึงหลัก แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ศึกษาถึงทฤษฎี วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์