Organization and Management
(Organization and Management)

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการจัดการธุรกิจ วิวัฒนาการของแนวคิดด้านการจัดการ ทฤษฎีและแนวคิดด้านการจัดการในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การบรรจุ การจัดวางกำลังคน การสั่งการ การจูงใจ และการควบคุม