การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
(การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี)

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี ได้แก่ โปรแกรมการบัญชี บทบาทและความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ เน้นโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่ทันสมัย เน้นการฝึกปฏิบัติของระบบ Financial Systems General Accounting System Distribution/Logistics System Manufacturing Systems and Payroll System