เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(เศรษฐศาสตร์จุลภาค)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกำไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป (นศ. ไม่เห็น)