พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
(พฤติกรรมนักท่องเที่ยว)

เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ