หลักการมัคคุเทศก์
(งานมัคคุเทศก์)

ศึกษาความหมาย และความสำคัญ ขอบเขตด้านงานมัคคุเทศก์ องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเป็นมัคคุเทศก์  องค์ความรู้ที่มัคคุเทศก์ควรรู้  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การรักษาความปลอดภัย