เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

ศึกษาถึงการสื่อสารข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ ทฤษฎีพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทโปโลจี (Topology) ของเครือข่าย วิธีการและหลักปฏิบัติในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นของข้อมูลในเครือข่ายสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลระยะไกล มาตรฐานต่างๆ ของการสื่อสารในคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดระบบการแบ่งกลุ่ม การปฏิบัติงานภายในองค์การธุรกิจ การจัดระบบสำนักงานสาขา และการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด และข่าวสารทางธุรกิจทั้งเครือข่ายภายใน (Intranet) และภายนอกองค์การ (Internet)