โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Courses 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม(Human resource management for tourism and hotel))Information
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Marketing for tourism and hotel)Information
เทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวและการโรงแรมInformation
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวInformation
การดำเนินงานและจัดการงานแม่บ้าน (Housekeeping Operation and Management)Information
การดำเนินงานและการจัดการอาหารไทย(Thai Food Operation and Management)Information
หลักการโรงแรม (introduction to hotel management)
การดำเนินการและการจัดการครัว(Kitchen Operation and Management)
จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวInformation
หลักการมัคคุเทศก์Information

Skip Navigation

Navigation