โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

  • ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ

  • รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3561101 องค์การและการจัดการ

  • ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการจัดการธุรกิจ วิวัฒนาการของแนวคิดด้านการจัดการ ทฤษฎีและแนวคิดด้านการจัดการในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การบรรจุ การจัดวางกำลังคน การสั่งการ การจูงใจ และการควบคุม

Skip Navigation

Navigation