โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

  • ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทต่างๆ ของนิทรรศการ การวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ

Skip Navigation

Navigation