โปรแกรมวิชาการตลาด

  • ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสำคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ

  • ศึกษาถึงหลัก แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ศึกษาถึงทฤษฎี วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Skip Navigation

Navigation