โปรแกรมวิชาการบัญชี

  • คำอธิบายรายวิชา 3522501 การภาษีอากร 1 3(3–0–6) Taxation 1 วิชาที่ต้องสอบผ่าน : ไม่มี หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและระเบียบวิธีวิจัย การทำวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี

  • หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้ และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

  • เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี ได้แก่ โปรแกรมการบัญชี บทบาทและความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ เน้นโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่ทันสมัย เน้นการฝึกปฏิบัติของระบบ Financial Systems General Accounting System Distribution/Logistics System Manufacturing Systems and Payroll System
Skip Navigation

Navigation