ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รางวัลนักวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


อาจารย์ วรรณพรรณ รักษ์ชน
สาขาวิชาการตลาด

ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม