ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

อาจารย์ชลธิชา แสงงาม

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ