ดร. กนิษฐา ศรีภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล

ประธานศิษย์เก่า

นาย นันท์ธณปกรณ์ แสงสม

นายกสโมสรนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม