ดร. กนิษฐา ศรีภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล

ประธานศิษย์เก่า

นางสาวนฎา  สุรเดช

นายกสโมสรนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม