มัทรี ขาวจุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วัชรินทร์ ปัญญาเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

นัฐรินทร์ พิชิตปัญญา

นักวิชาการการศึกษา
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

อมร วรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

วชิรวิทย์ กรรณิกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุมิตรา น้ำทิพย์

พนักงานราชการ
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

บุษยมาส คงเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุพัชรี ท้ายนาวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ณัฐพล วรรณ์สุทธะ

นักวิชาการศึกษา / สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประไพ สุขพร้อม

พนักงานเก็บเอกสาร
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

สุจิตรา ฉวีพัฒน์

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

อัมพร อึ่งน่วม

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ