แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย): บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

หลักสูตร 4 ปี (1 หลักสูตร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ทำไมต้อง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการดำเนินธุรกิจสู่สังคม อย่างมีคุณค่า สนองความต้องการท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และเป็นผู้มีวินัย มีความมานะ อดทน บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี

    พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลระบบประมวลผลให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

โอกาศทางอาชีพ (คลิก)

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 3. นักเขียนโปรแกรม
 4. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
 5. นักพัฒนาเว็บไซต์
 6. นักออกแบบเว็บไซต์
 7. ผู้ดูแลระบบ
 8. ผู้จัดการฐานข้อมูล
 9. ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
 10. นักออกแบบงานกราฟิก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (คลิก)

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปศึกษา ค้นคว้า นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานและแก้ปัญหา
 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร และยกระดับความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการดำเนินงานสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ติดต่อคณะ

เลขที่ 69 หมู่ 1

ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์  62000

โทรศัพท์ 055-706511

โทรศัพท์มือถือ 088-1547202

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา