แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Com.Arts. (Communication Arts)

หลักสูตร 4 ปี (1 หลักสูตร)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ทำไมต้อง สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

    เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์หลากหลายแขนงที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

    ปัจจุบันนี้สังคมโลกได้ค้นพบและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา และเป็นส่วนหนึ่งในทุกจังหวะของชีวิตจากทฤษฎีที่เราได้ร่ำเรียนมาว่า บุคคลจะสื่อสารกับตนเอง สื่อสารกับผู้อื่น และสื่อสารกับมวลชน ในหลาย ๆ ครั้งเราใช้การสื่อสารไปตามธรรมชาติและความรู้สึกตามปฏิกิริยาตอบกลับ โดยลืมใส่ใจและให้ความสำคัญ ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ความยุ่งเหยิงทางสังคม ความสับสนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญ คือ ความขัดแย้งทางด้านความคิดที่นำไปสู่ความแตกต่างและแตกแยก เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ผู้ทำหน้าที่สื่อสารจะต้องเข้าใจวิธีในการสื่อความหมายต่อกันเท่านั้น หากต้องมีจิตสำนึกที่ดีด้วย จิตสำนึกที่ดีทำให้เกิดความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบนี้เองทำให้เกิดการสื่อสารที่สมบูรณ์และมีคุณค่า เป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นในสังคมใดสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสังคมเราต้องการผู้ที่มีบทบาทในการสื่อสาร หรือที่เรียกว่า “นักสื่อสารมวลชน” ผู้กุมทิศทางของการสื่อสารทั้งหมด รวมถึงเรายังต้องการนักสื่อสารมวลชนที่มีจิตวิญญาณ มีสำนึกดีในการเป็นผู้ถ่ายทอด และมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้สื่อสารออกไป เสมือนหนึ่งเป็นผู้ชี้นำสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพและคุณธรรม

โอกาศทางอาชีพ (คลิก)

 1. นักประชาสัมพันธ์
 2. นักสื่อสารมวลชน
 3. นักโฆษณา
 4. นักสื่อสารการตลาด
 5. นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
 6. ผู้ประกาศ
 7. นักข่าว
 8. นักแสดง
 9. นักวิชาการเผยแพร่
 10. นักวิชาการสื่อสาร
 11. นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
 12. ช่างภาพ
 13. อาจารย์
 14. อาชีพอิสระ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (คลิก)

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานในองค์กรรัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และการประกอบอาชีพอิสระ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยในการพัฒนางานด้านนิเทศศาสตร์ในท้องถิ่น มีการติดตามข่าวสารและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

ติดต่อคณะ

เลขที่ 69 หมู่ 1

ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์  62000

โทรศัพท์ 055-706511

โทรศัพท์มือถือ 088-1547202

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา