แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (General Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (General Management)

หลักสูตร 4 ปี (1 หลักสูตร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ทำไมต้อง สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

    เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีจิตอาสาในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จะมีส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐในประเทศไทยอันจะส่งผลให้องค์กรเหล่านั้น มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย

 

โอกาศทางอาชีพ (คลิก)

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักจัดการงานทั่วไป
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ
 4. เจ้าหน้าที่บุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 5. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
 6. นักวิชาการสรรพากรและนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ภาคเอกชน

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ/เลขานุการ
 3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และตำแหน่งงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 4. เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต และตำแหน่งงานฝ่ายผลิตและคลังสินค้า
 5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (คลิก)

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำควบคู่กับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ติดต่อคณะ

เลขที่ 69 หมู่ 1

ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์  62000

โทรศัพท์ 055-706511

โทรศัพท์มือถือ 088-1547202