แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อย่อ (ไทย): ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism and Hotel)

หลักสูตร 4 ปี (1 หลักสูตร)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ความสามารถเฉพาะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีใจรักในงานบริการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมุ่งเน้นความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว

  เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้แก่นักศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาด้วยตนเอง ในขอบเขตเนื้อหาทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ทางด้านอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการบริการ การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

โอกาศทางอาชีพ (คลิก)

 1. มัคคุเทศก์
 2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 3. พนักงานห้องอาหาร
 4. พนักงานแม่บ้าน
 5. พนักงานปฏิบัติการห้องครัว
 6. พนักงานปฏิบัติการทัวร์
 7. พนักงานผสมเครื่องดื่ม
 8. พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน
 9. พนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน
 10. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 11. เจ้าหน้าที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 13. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (คลิก)

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับ
  มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ
 3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
 4. มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
 5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
 6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา

ติดต่อคณะ

เลขที่ 69 หมู่ 1

ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์  62000

โทรศัพท์ 055-706511

โทรศัพท์มือถือ 088-1547202

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา