แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Economics (Finance and Fiscal Economics)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Econ. (Finance and Fiscal Economics)

หลักสูตร 4 ปี (1 หลักสูตร)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ทำไมต้อง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงานในปัจจุบัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

    จากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ การพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้มีศักยภาพทั้งความรู้ความเข้าใจหลักทฤษฏีและการปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจส่วนตัว อย่างมีศักยภาพคำนึงถึงคุณค่าของสังคม รู้จักวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นผู้ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ตลอดจนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

    การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไร้พรมแดนทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย การพัฒนาหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคือการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของสังคม สามารถออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพคำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน และประเทศชาติ

โอกาศทางอาชีพ (คลิก)

 1. นักการเงิน
 2. นักการคลัง
 3. นักการธนาคาร
 4. นักวิเคราะห์ระบบ
 5. นักธุรกิจ
 6. นักวางแผน
 7. นักวิจัย
 8. เจ้าหน้าที่บุคคล
 9. เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
 10. เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์
 11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (คลิก)

 1. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
 3. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต

ติดต่อคณะ

เลขที่ 69 หมู่ 1

ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์  62000

โทรศัพท์ 055-706511

โทรศัพท์มือถือ 088-1547202

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา