แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ไทย) :  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.B.A. (Finance and Banking)

หลักสูตร 4 ปี (1 หลักสูตร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

ทำไมต้อง สาขาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

    ปัจจุบันการเงิน การธนาคาร ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคคล ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลังให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินการและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางการเงินของกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดหาเงินทุนการวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวางแผนและควบคุมกำไรการจัดส่งสินค้าและบริการซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการจัดการคลังสินค้าบริหารต้นทุนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตการเกษตรและพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการผลิต การกำหนดต้นทุน การบริโภค การกระจายสินค้าที่มีความต้องการด้านเงินทุน การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการเงินทุน งบประมาณ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการเงินและการธนาคาร และเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากรพิเศษส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งในการพัฒนาบัณฑิต

โอกาศทางอาชีพ (คลิก)

 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร
 3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 4. เจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง
 5. เจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการทางการเงิน
 6. เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน
 7. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
 8. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุน
 9. นักวิจัยการเงิน
 10. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (คลิก)

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินและการธนาคาร
 2. มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้มีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างธุรกิจและจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีคุณค่า สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการใช้วิชาชีพในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป

ติดต่อคณะ

เลขที่ 69 หมู่ 1

ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์  62000

โทรศัพท์ 055-706511

โทรศัพท์มือถือ 093-1469439 , 088-1547202

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา