แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

หลักสูตร 4 ปี  (1 หลักสูตร)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ทำไมต้อง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

    ผลิตบุคลากรทางการตลาดที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

  สร้างบุคลากรให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีความสามารถทางการตลาดมีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีความรับผิดชอบต่อธุรกิจและสังคม อย่างมีคุณธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมดังนั้น เนื้อหาในหลักสูตรจึงมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เน้นทฤษฎีทางการตลาด อาทิเช่นการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์และ การวางแผนการตลาด การจัดการการขาย การจัดการการตลาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยการตลาด ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น

  เป็นหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการให้การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรอย่างมีศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วย มีความรู้ คุณธรรม มีทักษะในสาขาวิชาชีพการตลาด การวิจัย การคิด การวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

โอกาศทางอาชีพ (คลิก)

 1. นักการตลาด
 2. นักวิจัยการตลาด
 3. นักวิชาการ
 4. นักโฆษณา
 5. นักประชาสัมพันธ์
 6. นักขายมืออาชีพ
 7. เจ้าพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน
 8. นักบริหาร/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
 9. ประกอบอาชีพอิสระ
 10. อาจารย์ผู้สอน ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (คลิก)

 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และตระหนักในความสำคัญของศาสตร์ที่ได้ศึกษา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีทักษะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางการตลาด
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นผู้มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ติดต่อคณะ

เลขที่ 69 หมู่ 1

ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์  62000

โทรศัพท์ 055-706511

โทรศัพท์มือถือ 088-1547202

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา