แนะนำหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บช.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Acc.

หลักสูตร 4 ปี (1 หลักสูตร)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ทำไมต้อง สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและเน้นการผลิต บัณฑิตให้มีความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและ สามารถนําความรู้ไปประยุกตใช้ได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรม ความรู้ด้านการบัญชี ความรู้ด้านกฎหมายทางธุรกิจ และความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยมีการเพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ

    นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการพันธกิจด้านการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ท้องถิ่น เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา และส่งเสริมให้ผู้เรียนทํากิจกรรมในการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์โดยคํานึงถึงสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

โอกาศทางอาชีพ (คลิก)

 1. เป็นนักบัญชีในสถานประกอบการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 2. สอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 3. สอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 4. ผู้ทําบัญชี ผู้วางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักบัญชีบริหาร ฯลฯ
 5. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีการเงินหรือภาษีอากรธุรกิจ
 6. ศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (คลิก)

 1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น
 2. เป็นนักวิเคราะห์และผู้บริหารที่สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางด้าน การบัญชีและบริหารธุรกิจอย่างเหมาะสม
 3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ ดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า ในเทคโนโลยี และอาชีพการงาน
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
 6. มีความรู้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ติดต่อคณะ

เลขที่ 69 หมู่ 1

ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์  62000

โทรศัพท์ 055-706511

โทรศัพท์มือถือ 088-1547202

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา