ทำเนียบผู้บริหาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ

ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ช่วงปี

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุ ธัชยะพงษ์

ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ช่วงปี

พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารทิพย์ ธรรมสอน

ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ช่วงปี

พ.ศ.2533 – พ.ศ.2537

พ.ศ.2545 – พ.ศ.2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์

ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ช่วงปี

พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545