ปรัชญา

บูรณาการความรู้  สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ปณิธาน

สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
 2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
 3. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 2. มีองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชน และสังคม
 3. ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข พึ่งพาตนเองได้
 4. นักศึกษา บุคลากร มีการธำรงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
 5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ

ค่านิยมหลัก

คือ “HAPPY”

H: Human Resource    ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness            ความกระตือรือร้น
P: Participation          ร่วมแรงร่วมใจ
P: Practitioner           นักปฏิบัติ
Y: Yield                   ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

อัตลักษณ์

“บัณฑิตจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

นิยาม: 

 1. 1. มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
 2. 2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 3. 3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น

เอกลักษณ์

คือ “บัณฑิตจิตบริการ” หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ

ยุทธศาสตร์คณะ

 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
 3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

เป้าประสงค์:

1.1  พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์:
1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนำผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน Happy Money Research
1.4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด:
1.1 จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.2 จำนวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒาชุมชนท้องถิ่น
1.3 จำนวนผลงานวิชาการ และวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1.4 จำนวนชุมชนที่เข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์:
2.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์:
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.3 สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการบริหาร

ตัวชี้วัด:
2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
2.2 จำนวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
2.3 จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
2.4 จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
2.5 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์:

3.1 คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคม

กลยุทธ์:

3.1 สร้างภาพลักษณ์คณะให้เป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด:
3.1 จำนวนผลงานการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของคณะฯ

เป้าประสงค์:
4.1 การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์:
4.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
4.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด:
4.1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
4.2 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.3 ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
4.4 ระดับความสำเร็จของการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
4.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สู่คณะที่น่าอยู่ (Green University)
4.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหารและ การตัดสินใจ
4.7 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
4.8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม