ปรัชญา

บูรณาการความรู้  สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ปณิธาน

สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

คือ “บัณฑิตจิตอาสา”
หมายถึง อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 2. มีองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชน และสังคม
 3. ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข พึ่งพาตนเองได้
 4. นักศึกษา บุคลากร มีการธำรงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
 5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ

ยุทธศาสตร์คณะ

 1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรด้านวิชาการและการวิจัย
 2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
 3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
 4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน

ค่านิยมหลัก

คือ “HAPPY”

H: Human Resource    ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness            ความกระตือรือร้น
P: Participation          ร่วมแรงร่วมใจ
P: Practitioner           นักปฏิบัติ
Y: Yield                   ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

เอกลักษณ์

คือ “บัณฑิตจิตบริการ” หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ

เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

เป้าประสงค์:

 • บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านวิชาการและงานวิจัย
 • คณะฯ มีองค์ความรู้ งานวิจัย งานนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม

กลยุทธ์:

 • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
 • สนับสนุนค่าย ARI (Academic Research and Innovation)
 • ส่งเสริม สนับสนุน Happy Money Research
 • สร้างคลิกนิกวิจัยและนวัตกรรม

เป้าประสงค์:

 • คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 • ชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
 • นักศึกษา บุคลากร มีการธำรงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

กลยุทธ์:

 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม
 • สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
 • จัดทำคลังข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
 • ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน

เป้าประสงค์:

 • คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคม

กลยุทธ์:

 • สร้างภาพลักษณ์คณะให้เป็นที่ยอมรับ

เป้าประสงค์:

 • บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 • คณะมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์:

 • สนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือศิลปวัฒนธรรม
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาสู่อาเซียน