มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแต่เดิมคือ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครู เพียงอย่างเดียว จากการที่วิทยาลัยครูมีทั่วประเทศ 36 แห่ง ประชาชนได้ให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นผล ทำให้การผลิตครูมีปริมาณมากกว่า ความต้องการของตลาดแรงงานแต่เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจำนวนมากและปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อทำการเปิดสอนในสายวิชาชีพอื่น ๆ ได้ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้เปิดทำการสอนในสายวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครูได้ อันเป็นผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนและผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคย ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์เพียงอย่างเดียวโดยเริ่มทำการเปิดรับนักศึกษาสาขาอื่นได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา

วิทยาลัยครูกำแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยมอบหมายให้ อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะวิชาเพื่อดำเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยคณะผู้เริ่มก่อตั้งได้ดำเนินการจัดทำ ร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารตำรา ตลอดจนอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได้มีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530 คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530 เริ่มแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาการบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักจำนวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้ำเพชร”เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและดำเนินกิจการเองทั้งสิ้นปี พ.ศ.2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา” เป็น “คณะ” โดยตัดคำว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของคณะ จาก เดิมใช้คำว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบัน ใหม่ทั้งหมด

ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้ จากการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 42,940,000 บาท โดยทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 540 วัน ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2543 อาคารเรียน 8 ชั้น ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11ปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” มี ความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ทำเนียบหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ

  • พ.ศ.2530 – พ.ศ.2533 อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
  • พ.ศ.2533 – พ.ศ.2537 อาจารย์ ธารทิพย์ ธรรมสอน
  • พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
  • พ.ศ.2538 – พ.ศ.2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
  • พ.ศ.2541 – พ.ศ.2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
  • พ.ศ.2545 – พ.ศ.2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารทิพย์ ธรรมสอน
  • พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุ ธัชยะพงษ์
  • พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ