ฐานข้อมูลงานวิจัยคณะ
รายงานการจดลิขสิทธิ์
บทคัดย่อ ผลงานวิจัย ปี 2559
บทคัดย่อ ผลงานวิจัย ปี 2558
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

รายงานจำนวนวิจัย

คณะวิทยาการจัดการสำนักงานคณะโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปโปรแกรมวิชาการตลาดโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมโปรแกรมวิชาการบัญชีโปรแกรมวิชาการเงินการธนาคารโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง4%13%9.6%10.7%13.6%6.8%23.2%14.7%
# สาขาวิชา จำนวน
1 สำนักงานคณะ 7
2 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 23
3 โปรแกรมวิชาการตลาด 17
4 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 19
5 โปรแกรมวิชาการบัญชี 26
6 โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร 41
7 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12
8 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 8
9 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 24
รวมทั้งหมด 177