ภาพผังโครงสร้างคณะกรรมการประจำคณะ
เกี่ยวกับคณะกรรมการประจำคณะ

บทบาทของคณะกรรมการประจำคณะ

 1. วางนโยบาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
 2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
 3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
 4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
 5. วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินการของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
 6. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำในคณะต่อมหาวิทยาลัย
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
 8. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองประธานคณะกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางกุลดา พันธ์เตี้ย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อาจารย์ประพล จิตคติ กรรมการผู้แทนโปรแกรมวิชา
 • อาจารย์ศิริพร โสมคำภา กรรมการผู้แทนโปรแกรมวิชา
 • อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ
 • อาจารย์กนิษฐา ศรีภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ