ได้มีการนำความรู้ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
  2. อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้
  3. อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
  4. อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
fms000774

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา

อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน

อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

ได้มีการนำความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
  2. อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม
  3. อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
  4. อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
  5. อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
  6. อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
fms000774

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา

fms000053

อาจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม

fms000936

อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้

fms000724

อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

fms000020

อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

fms000732-1

อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์