องค์ความรู้สหกิจศึกษา จากนักศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เป็นโครงการส่งเสริม ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัตงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง

ข้อมูลความรู้เป็นรูปแบบ E-Book ที่นักศึกษาจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องการปฏิบัติโครงการสหกิจศึกษา

คู่มือเตรียมสหกิจศึกษา

จัดทำโดย  

นางสาวกนกวรรณ  คำกองแก้ว

โปรแกรมวิชาการบัญชี

คู่มือเตรียมสหกิจศึกษา

สำหรับปฏิบัติงานในสำนักงานบัญชี

จัดทำโดย  

นางสาวกันยา มั่นคง

โปรแกรมวิชาการบัญชี