อัมพร อึ่งน่วม

นักการภารโรง

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางอัมพร อึ่งน่วม
ชื่อ-สกุล (Eng) : –

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
นักการภารโรง อาคารสถานที่

ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000