อมร วรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายอมร วรรณารักษ์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Amorn Wannarak

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และบริหารงานทั่วไป

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3640