สุมิตรา น้ำทิพย์

พนักงานราชการ

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวสุมิตรา น้ำทิพย์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Sumitra Namthip

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
งานด้านบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ติดต่อ

ห้องสำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3510